Biobränsle

Biobränsle kommer blir en mer och mer viktigt bränslekälla

Biobränsle är en viktig del i arbetet för miljön.

Med biobränsle så menar man organiskt material som man kan få värme, elektricitet och drivmedel från. Man kallar den här typen av bränsle för förnyelsebart eftersom det är relativt enkelt att åter producera på ett snabbt sätt. I Sverige så finns det flera olika viktiga biobränslen som trä, pellets, torv, biogas och etanol. Utvecklingen av biobränslen är mycket intressant för den ger tillgång till energi som anses renare på så vis att den inte leder till mer koldioxid i atmosfären eftersom den tas upp i naturens kretslopp. Det är just på grund av detta som det finns så mycket på att vinna att utveckla tekniken för utvinning av dessa bränslen, detta särskilt med tanke på att de på många sätt även är kostnadseffektiva då de kommer från restprodukter från befintlig industri.

Biobränsle i Sverige

I Sverige så har vi ju gott om skog och därmed så står trädbränslen för den största andelen biobränslen. Den här typen av bränsle kan komma i oförädlad form som spån, bark, returträ och energiskog såväl som i förädlad form som briketter, pellets och pulver. Sedan så finns det andra former av biobränslen som till exempel restprodukter vid kemisk massatillverkning, spannmål, halm och energigräs, torv, avfall från hushåll och från industritillverkning, samt etanol och biogas. De förädlade formerna av biobränsle ger effektivare användning. Det är ju bra mycket enklare att elda med pellets i en panna än att hantera stora massor av spillved. Detsamma kan man säga om den gas som tas fram från olika former av restprodukter som gödsel och skräp.

Användningsområden

Det blir allt vanligare med biobränslen och de används inom industrin bland annat för framställning av papper men även inom övrig industriverksamhet. Det är också rätt vanligt att villaägare byter ut oljepannor mot pelletspannor för att värma huset på detta sätt. Privat bruk av biobränsle inkluderar även vanlig ved och briketter. I Sverige är vi numera också vana vid lukten av etanol från stadsbussar och det finns städer som har satsat stort på att skapa stadsnät med biogas som man kan använda på olika sätt, som till exempel till matlagning.

Bättre bränsle för framtiden

Idag så är de flesta medvetna om behovet av att minska på konsumtionen av olja. Här kan man helt klart se biobränslet som ett gott alternativ och något som alltfler tar på allvar. Även om man inte kan återanvända biobränslen så är de bättre för miljön och till skillnad från fossila bränslen så har man hela tiden en återväxt. Att kunna få fram gas från avfall och gödsel är en stor tillgång och något som gör att en tidigare outnyttjad resurs är med och främjar vägen mot ett Sverige där man drastiskt har minskat konsumtionen av diesel och olja. Det är även tänkbart att man kommer att finna ännu bättre metoder för utvinning och användning av biobränsle då det fortsatt forskas vidare inom detta område.