Torv

 

Torv är ett biobränsle.

Torv och torvmossor täcker en stor del av Sveriges yta.

I Sverige så finns det gott om torvmossar och torven är ett intressant biobränsle som rentav kan ha en minskande effekt på växthuseffekten. Det är nämligen så att torv binder kol, och torvmossen som drar till sig koldioxid via fotosyntesen blir tack vare torvbildningen till en slags kolsänka. Det här kolet hade annars oxiderats och bidragit till mer koldioxid i atmosfären vilket enligt teorin om växthuseffekten är det som gör att den globala temperaturen höjs. Med mindre koldioxid så skulle alltså det omvända kunna ske så torvmossar skulle rent teoretiskt kunna ha en bromsande effekt på höjda världstemperaturer om de fick breda ut sig.

Idag så består omkring en fjärdedel av svensk landareal av torv, men man skördar en mycket liten del av torven. Detta trots att man kan använda torv på så många sätt såsom bränsle, som jordförbättrande produkt, och även som strö för djurhållning.

Vad är torv?

Rent praktiskt så är torven växter som har förmultnat men inte fullkomligt. På grund av att torvmossen har brist på syre så förmultnar torven bara delvis. Man kan säga att det här rör sig om en slags jordat där man har en massa växtrester som inte har förmultnat. När torven bildar ett täcke som är minst 30 cm djupt så kallas det för en torvmark. Torvmarken kan bildas på lite olika sätt som genom försumpning eller då en sjö växer igen. Det som är så bra med torven är att den är förnyelsebar och att den som biobränsle inte innebär en stor belastning på miljön.

Det finns lite olika varianter som till exempel stycketorv och frästorv och så kan man skapa mer förädlade former som briketter och pelletter. Vilken form som man använder sig av beror helt på saker som till exempel om man har en stor eller liten förbränningspanna.

Användningsområden

I Sverige så används torven som biobränsle i kommunägda värmeverk. Den består till 50 % av kol och den erbjuder mer energi än många andra populära biobränslen. Man har framställt torvbränsle i Sverige sedan 1800-talet och idag så finns det ett intresse för att satsa mer på torven men det är inte helt enkelt eftersom brytningen av torv är beroende av väder och kräver en hel del arbete. Torv är också ett bra ämne för trädgården där den kan hjälpa till med upptaget av vatten, luft och viktiga näringsämnen. Det går även att skapa textilier med torv eftersom den innehåller långa växtfibrer som är så pass mjuka att de passar till tygtillverkning. Ett annat spännande område är whiskeyproduktion där man kan använda torv för smaksättning.

Kombinationen torv och trä

Något som är intressant att notera är att kombinationen trä och torv kan leda till minskade problem i eldningsanläggningar där man eldar trä. När man eldar torv och trä tillsammans så reduceras problemen med askan som annars är så vanliga med träeldning. Det här är ett exempel på hur man kan tjäna på att kombinera olika biobränslen.