Trä

Trä är ett välanvänt energimaterial.

Trä är ett förnyelsebart material som är väl använt i Sverige.

Trä är ett material som sedan urminnes tider har använts som källa till värme. Det enklaste sättet att använda trä som biobränsle på är förstås att elda det direkt i en eldstad, men idag så kan man dra nytta av denna resurs på fler sätt och få ut mycket mer än en mysig brasa med vedstockar. I Sverige så står trädbränslen för den största andelen biobränslen och det beror förstås på att vi har så mycket skog och en välutvecklad skogsindustri. Vid hantering av trä så blir det mycket spill och det här spillet kan man använda som bränsle i olika former.

Oförädlade träbränslen

Oförädlat trä är för det mesta spån, bark och grot som är toppar från träd. Det här är sådant som blir över då man tar till vara på skog som man har fällt. Det här spillet kan man elda precis som det är och på sätt och vis så kan man ju se helt vanlig ved som man har tagit hand om hemma på tomten som en form av oförädlat träbränsle. Man kan även använda sig av restprodukter som träflis vidare inom industrin som till exempel då man tillverkar pappersmassa. I det här fallet så används flisen inte som bränsle utan som en ingrediens i massan.

Förädlade träbränslen

Förädlade träbränslen är trä som man har gjort något med för att göra energiutvinningen enklare. Exempel på detta är pellets där man har samlat bränslet i pelletsform vilket gör det enklare att hantera. Andra former av förädlade träbränslen är pulver och briketter. De förädlade träbränslena kan man till exempel använda i bostäder genom att använda sig av en panna där man eldar pellets och briketter för att på så vis förse hemmet med värme och varmt vatten.

Träbränslen och framtiden

Det är många som är positiva till trä som bränsle just för att det här är ett biobränsle som är förnyelsebart. I Sverige så har man också kunnat se en ökad användning av träbränslen för energiproduktion, men år 2014 så kom det statistik från Energimyndigheten som visade på ett prisfall på förädlade träbränslen. Att regeringen år 2013 avskaffade koldioxidskatten kan tänkas vara en anledning till detta men inte den enda. Man kunde nämligen också se att efterfrågan hade minskat och det kan ju anses vara lite trist med tanke på att träbränslen ses som ett bra alternativ för miljön. Ett prisfall kan förstås vara till nytta för konsumenterna förutsatt att producenterna fortsätter att satsa på förädlade träbränslen som pellets.

Idag så kan man även vända sig till producenter av träbränslen om man genomför en gallring eller röjning som medför mycket spill av trä. Det finns företag som köper upp detta spill så länge som man gör det lätt tillgängligt vid en väg där företaget kan komma fram med flak för uppsamling.